جمعه, 14 قوس 1399 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت، قربانیان رویداد خونین شاه شهید را فراموش کرده است PDF چاپ نامه الکترونیک
kabulnews   

از حادثه خونین شاه شهید یک ماه سپری می شود، اما تا هنوز با آنان کمک صورت نگرفته است تا حد اقل بتوانند برای خود سرپناه ایجاد کنند.

اینجا، آسیب دیده گان رویداد شاه شهید دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده اند و بر حکومت اتهام وارد میکنند که تعهدات خود را با آنان عملی نکرده و بیشتر آنان، در حالت بسیار بدی بسر می برند.

این پدری است که در رویداد شاه شهید، دو پسر خود را از دست داده و اکنون خواهان محاکمۀ عاملان این رویداد است.

تظاهر کننده گان میگویند، حکومت میخواهد، تا حقیقت اصلی این رویداد را پنهان کند و اجازه ندهد تا مردم حقیقت این رویداد را بدانند.

در حالیکه حکومت با آسیب دیده گان این رویداد هیچگونه کمکی نکرده هنگام خواستن حق خود با برخورد نامناسب پولیس نیز مواجه شده اند.

تظاهر کننده گان میگویند که در رابطه به تظاهرات امروز به قوماندانی امنیه خبر داده بودند اما نه تنها اینکه نیروهای امنیتی با آنان کمک نکرده بلکه پولیس بر آنان حمله مسلحانه نیز کرده که در نتیجۀ آن، یک تن زخم برداشته است.

در رابطه به چگونگی رویداد شاه شهید، سوالهای جدی وجود دارد که تا هنوز حکومت به این پرسشها، پاسخ قانع کننده ارائه نکرده است.